ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

AN ȘCOLAR 2020-2021

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

 • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2020, inclusiv.
 • La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
 • Orice altă situaţie va fi rezolvată de către inspectoratele şcolare, în interesul educaţional al elevului şi în conformitate cu cadrul legal.

UNDE ŞI CUM SE REALIZEAZĂ EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ A COPIILOR?

 • Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE), în perioada 25 februarie – 20 martie 2020.
 • Evaluarea se realizează de către personalul de specialitate al CJRAE/CMBRAE, personal de specialitate din alte instituţii/unităţi, precum şi de medici şcolari sau medici de familie, acolo unde este necesar.

 LA CE UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT POATE FI ÎNSCRIS UN COPIL?

 • Părintele poate opta:
 • pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris.
 • pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.

NOTĂ: părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere.

UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?

 • La unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.
 • Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.
 • Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online, dar după completarea acestora, părinții trebuie să meargă la unitatea de învăţământ în care doresc înscrierea copilului pentru validarea cererii.

CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?

 • Cerere-tip de înscriere;
 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului;
 • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului;
 • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul);
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

CARE ESTE CALENDARUL DE COMPLETARE/DEPUNERE A CERERILOR?

 • Completarea și depunerea cererilor va avea loc în două etape. La etapa a doua, participă doar cei care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ după prima etapă.

A. Prima etapă:  4 – 23 martie 2020

– de luni până joi, între orele 8:00 – 18:00 și vineri, între orele 08.00 – 17.00;

 • 01 APRILIE 2020: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare a listei copiilor înscrişi după prima etapă.

B. A doua etapă: 23 – 30  aprilie 2020

Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă. Unităţile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi şi a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.

 • 7 MAI 2020: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare a listei copiilor înscrişi după a doua etapă.

CARE SUNT CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE ŞCOLILE LE APLICĂ DACĂ NUMĂRUL DE COPII ESTE SUPERIOR NUMĂRULUI DE LOCURI

I. Criterii generale:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

II. Criterii specifice:

 • Sunt aplicate după criteriile generale şi numai dacă acestea nu reuşesc să facă departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de Metodologie.
 • Au fost elaborate și aprobate de către Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Elena Văcărescu”.

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE  ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR – LIMBA ROMÂNĂ

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020 – 2021

Nr. crt. Criteriul specific Lista documentelor doveditoare pentru îndeplinirea criteriului
1. Locul de muncă al unui părinte sau al părinților în proximitatea școlii. Adeverință de la locul de muncă din care să reiasă adresa.
2. Frecventarea unei gradinițe aflate în proximitatea unității școlare. Adeverință de la grădiniță.
3. Copilul are frați sau veri înscriși la una din grădinițele care funcționează în proximitatea unității școlare. Adeverință eliberată de grădiniță și copii xerox ale documentelor din care să reiasă gradul de rudenie.
4. Bunicii sau rudele care se ocupă de educația copilului locuiesc în circumscripția școlii. Copii xerox ale documentelor de identitate din care să reiasă gradul de rudenie și domiciliul bunicilor sau rudelor care se ocupă de educația copilului; Declarație pe propria răspundere a părintelui.
5. Copilul desfășoară activități cu caracter artistic sau sportiv într-un club sau instituție din proximitatea școlii. Adeverință eliberată de instituția respectivă.

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE  ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR – LIMBA GERMANĂ

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020 – 2021

Nr. crt. Criteriul specific Documente justificative
  1. Rezultatul evaluării competențelor de comunicare în limba germană. Fișa de evaluare.
2. Frecventarea unei grădinițe cu predare în limba germană pe o perioadă de cel puțin 2 ani. Adeverință de la grădiniță.  

DE UNDE ÎŞI POT PROCURA PĂRINŢII INFORMAŢII ?

 1. Internet: inspectoratele şcolare generale vor crea, pe prima pagină a site-urilor lor, o secţiune numită Înscrierea în învăţământul primar 2020.
 2. Direct de la şcoli, cu ocazia zilelor porţilor deschise. Fiecare unitate de învăţământ organizează acest eveniment public în intervalul 25 februarie – 9 martie 2020. Părinţii şi copiii vor putea vizita spaţiile şi vor putea discuta cu cadrele didactice.
 3. De la unitatea școlară, apelând numărul de telefon 0213163630;
 4. De la unităţile de învăţământ preşcolar, în cadrul întâlnirilor pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din grădiniţă care vor fi cuprinşi, în anul şcolar 2020 – 2021, în învăţământul primar ;
 5. De la Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Conform Metodologiei privind înscrierea copiilor în învățământul primar pentru  anul școlar  2020-2021, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației  și Cercetării cu nr. 3277/17.02. 2020, Comisia municipiului București asigură instituirea si funcționarea unui TelVerde, care va functiona pana la data de 19.04.2020, la care părinții și alte persoane interesate pot obține, gratuit,  informații  referitoare la înscrierea  copiilor în învățământul primar. La TelVerde, 0800816021, vor răspunde inspectorii școlari conform programului.  – zilnic, orele 8.00-16.30   – vineri, orele 8.00-14.00

CE ESTE IMPORTANT DE ȘTIUT DESPRE CEREREA DE ÎNSCRIERE ONLINE?

 • Atenție! Completarea cererii de înscriere online nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării acesteia. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dvs și al celorlalți părinți.